Beleidsplan

Artikelindex


Beleidsplan 2016-2018 

Stichting Kibale Student Support Programme


INHOUD

Visie, doelstelling en doelgroep
     Onze visie 
     Doelstelling en doelgroep
Werkwijze
     Selectie 
     Begeleiding
Fondsen en besteding
     Fondsenwerving
     Besteding van fondsen
     Vergoedingen
     Vermogensbeheer
     Rekeningnummer en K.v.K.
     Financiële verantwoording
Informatie en educatie
     Website: educatie, informatie en gratis lespakket
     Kibale Nieuwsbrief
     Het Oegandees klasje
Continuïteit
     Het begin van het Kibale Student Support Programme 
     Continuïteit van het projectVisie, doelstelling en doelgroep

Onze visie
Onderwijs (formeel en informeel) biedt mogelijkheid tot zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Met financiële sponsoring van kinderen uit arme families in Oeganda ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vier en vijf, zoals door de Verenigde Naties geformuleerd in opvolging van de Millenniumdoelen.

kb15 sdg45

Onze doelstelling en doelgroep
Oeganda telt veel wezen en halfwezen (vader of moeder overleden). Veelal worden deze kinderen door familie opgevangen en verzorgd. Maar arme families hebben vaak niet de financiële armslag om de schoolopleiding van deze ‘extra’ kinderen te betalen. Voor een aantal van deze kinderen biedt KSSP soelaas. Dankzij donaties uit –voornamelijk- Nederland kunnen zij toch naar school.Werkwijze

Selectie
De selectie van de leerlingen is in handen van Katooro Patrick, geassisteerd door Dorothy Mbabaazi. Beiden zijn door KSSP gesponsord in de periode van 1988 – 2000. Ze doorliepen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en rondden een beroepsopleiding voor onderwijzer af. Ze zijn in dit beroep werkzaam. De geselecteerde leerlingen komen van hun scholen..

Begeleiding
De begeleiding is er op gericht dat alle leerlingen hun onderwijstraject doorlopen en succesvol afronden met een diploma en/of certificaat. De begeleiding is de taak van Dorothy en Katooro en bestaat uit gesprekken over de thuissituatie, prestaties op school, seksuele voorlichting en zo meer. Dorothy is het aanspreekpunt voor de meisjes. Marij Steenbeek informeert zich over de gang van zaken onder andere door mailcontact en -om ca. het anderhalve jaar- projectbezoeken.Fondsenwerving
Fondsenwerving vindt plaats door oproepen in de digitale Nieuwsbrief, het aanschrijven van onze achterban (familie, vrienden en kennissen) en aanvragen bij organisaties zoals Solidariteitsvereniging Kwataniza en Stichting O.P.A. Ook is op scholen door leerlingen geld ingezameld.

In de beginjaren van KSSP waren er twee opties voor sponsoring:
1) Financiële ondersteuning van één specifieke leerling (privésponsor), eventueel samen met een andere privésponsor. Er is dan sprake van co-sponsoring
2) Donaties aan het Algemeen KSSP-Fonds.

Mede door de stijgende kosten voor onderwijs in Oeganda, heeft er een verschuiving naar het Algemeen Fonds plaats gevonden. Er wordt nauwelijks meer gebruik gemaakt van privésponsoring.

Besteding van fondsen
KSSP betaalt het schoolgeld. Maar ook aan de randvoorwaarden voor een succesvol verloop van het onderwijstraject moet worden voldaan. Zo besteden we geld aan de zogenaamde 'upkeep'. Dit zijn de kosten voor onder andere het schooluniform, pullover, schoenen, schooltas, lees- en schrijfmateriaal en schoollunch.

We geven ook geld uit aan medische verzorging, seksuele voorlichting en hiv-preventie. De meisjes krijgen maandverband en dergelijke. Alle leerlingen krijgen elk jaar een nieuw muskietennet ter voorkoming van malaria.

Vergoedingen
Katooro Patrick krijgt onkostenvergoeding voor onder andere post, mail en transport. Ter vergoeding van haar activiteiten als begeleidster van de meisjes financiert KSSP de educatie van één van Dorothy’s kinderen. De bestuursleden in Nederland doen hun werk op vrijwillige basis.

Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer is in handen van bestuurslid Wieke Landman.
De leerlingen moeten altijd in staat zijn om hun opleiding af te maken. Dat betekent dat we langer lopende verplichtingen aangaan. We houden daarom een financiële buffer aan om -in het geval er minder geld binnenkomt - continuatie van het leertraject te garanderen.

Rekeningnummer en Kamer van Koophandel
IBAN NL 93 RABO 010 92 30 760
K.v.K. 09123777

Financiële verantwoording
Katooro Patrick beheert al jaren nauwgezet de KSSP-rekening in Oeganda. Na elke schooltermijn stuurt hij een Excel bestand naar onze penningmeester Wieke Landman. Zij beheert de bankrekening in Nederland. In overleg met KSSP-voorzitter Marij Steenbeek stuurt ze geld naar de rekening in Oeganda. Per gelegenheid bespreekt zij de financiële situatie van KSSP met de bestuursleden. De jaarrekening wordt op de KSSP-website gepubliceerd: http://www.kibalestudents.nl/index.php/kssp/anbi/jaarstukken.

 


 

Website: educatie, informatie en gratis lespakket
Onze website heeft een informatieve en educatieve functie. Bezoekers vinden informatie over de leerlingen, wijze van sponsoring, beleidsplan, jaarstukken en zo meer. Maar er is ook veel algemene informatie te vinden over onderwijs in Oeganda, de Duurzaamheids Doelen en de impact van aids in Oeganda.

Leerlingen en leerkrachten kunnen een gratis lespakket over onderwijs in Oeganda downloaden. 

Kibale Nieuwsbrief
We streven ernaar om drie digitale nieuwsbrieven per jaar uit te brengen. De nieuwsbrief wordt per mail naar ca. 300 sympathisanten gestuurd. Zo worden ze geïnformeerd over de leerlingen, ups en downs van het project, de organisatie van bijeenkomsten seksuele voorlichting en hiv-preventie, ANBI-registratie en dergelijke. We doen ook altijd een oproep om KSSP financieel te ondersteunen.

Het Oegandees klasje
Het Oegandees klasje is een middel om KSSP in de schijnwerpers te zetten. Tijdens speciale gelegenheden kunnen bezoekers voor een euro in de schoolbank plaats nemen. Er wordt dan een foto gemaakt die vervolgens op de website wordt gezet.

klasje 

 Het begin van het Kibale Student Support Programme 
Het Kibale Student Support Programme is voortgekomen uit het Kibale Tree Planting Project, zoals geïnitieerd door Marij Steenbeek en uitgevoerd in samenspel met de lokale bevolking in de dorpen rondom het Kibale Nationale Park in de periode 1986 tot en met 1993. KSSP is sinds 1988 actief.

Continuïteit van het project
Sinds 1988 hebben ruim zestig kinderen het onderwijstraject doorlopen. Tot ca. 2014 was er sprake van langdurige sponsoring: leerlingen bleven gemiddeld zo’n vijf tot acht jaar in het programma, de tijd die nodig was voor het succesvol afronden van het onderwijstraject vanaf de basisschool (niveau groep 5-6/7-8) of voortgezet onderwijs tot en met een beroepsopleiding.

Tegenwoordig ligt het accent op korter durende sponsoring van twee tot vier jaar. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende kosten voor voortgezet onderwijs (kinderen uit arme families haken in de laatste fase van het voortgezet soms noodgedwongen af) en een groeiende behoefte aan sponsoring van beroepsonderwijs.

Opname in het programma is nu mogelijk vanaf het voortgezet onderwijs, derde en vierde schooljaar (eindexamen) en kan worden afgerond met een beroepsopleiding. Leerlingen kunnen ook uitsluitend voor een twee-of driejarige beroepsopleiding worden opgenomen.

We zijn behoudend met het opnemen van nieuwe leerlingen. Als een leerling het traject doorgelopen heeft, is er weer plaats voor een ander kind. Is er financiële ruimte, nemen we er meer op. Anno 2016 hebben we acht leerlingen in het programma: vier in het voortgezet onderwijs en vier op een beroepsopleiding. Drie van hen ronden hun opleiding in 2017 af. Met hun vertrek en de nieuwe opnames zal het aantal in de jaren 2016/2018 ongeveer variëren van acht tot tien leerlingen.

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi